هنگامی كه خشم حرف می زند، عقل چهره خود را می پوشاند.((مثل چینی))
خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد.((فیثاغورث))  
 
اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است كه قوی نیستی.((فرانسوا ولتر))  
خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.((سقراط)) 
 

خشم، نابیناترین، شدیدترین و زشت ترین اندرزگویان است.((دسه گور))  
درنگ، بهترین درمان خشم است.((سنكا)) 
خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.((الكساندر پوپ)) 
منبع : خشم نه...صلح آری... |سخنان بزرگان درمورد خشم..
برچسب ها :